PON C1-FSE-2014-1086

Bando gara:

Bando gara Pon C 1.pdf

Bando tutor e allegati:

bando tutor e allegati.pdf

Circolare alunni e allegati:

Circolare alunni e allegato.pdf

Graduatoria provvisoria alunni

Graduatoria_provvisoria alunni.pdf

Bando madrelingua inglese

bando madrelingua.pdf

Modulo madrelingua inglese

MODULO MADRELINGUA.pdf

Graduatoria definitiva alunni

graduatoria_definitiva alunni.pdf

Graduatoria provvisoria tutor

graduatoria provvisoria tutor

Graduatoria provvisoria esperti madrelingua inglese

Graduatoria esperti madrelingua inglese.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graduatoria definitiva madrelingua inglese

graduatoria definitiva madrelingua inglese.pdf

Circolare alunni e allegato.pdf
graduatoria_provvisoria_PON_C1_viaggio_studio_Regno_Unito.pdf
bando tutor e allegati.pdf
MODULO MADRELINGUA.pdf
bando madrelingua.pdf
graduatoria_definitiva_Regno_Unito.pdf
Bando gara Pon C 1 FIRMATO.pdf
graduatoria provvisoria tutor pon C1-FSE -2014-1086.pdf
Graduatoria esperti madrelingua inglese.pdf
graduatoria definitiva madrelingua inglese.pdf